Error Message "Can´t reach activation servers"

Market data, Trading, Technical support, Features requests, etc
max_materne
Posts: 1
Joined: Mon Feb 28, 2022 4:24 pm

Error Message "Can´t reach activation servers"

Post by max_materne » Mon Feb 28, 2022 4:28 pm

hello there .. can anyone help? im getting this error even though I have a stable internet connection, deactivated/ uninstalled all anti virus and firewall options.. does anyone have any advice what to do here? Activating the account offline comes with some shortcomings
Attachments
error.PNG
error.PNG (820.83 KiB) Viewed 12049 times

Svyatoslav
Site Admin
Posts: 279
Joined: Mon Jun 11, 2018 11:44 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 31 times

Re: Error Message "Can´t reach activation servers"

Post by Svyatoslav » Mon Feb 28, 2022 4:32 pm

Could you please post your log file (-common.txt file from C:\Bookmap\Logs). Given that it didn't get past the activation stage, I don't think there will be any sensitive info there.

hongquanghlnguye
Posts: 1
Joined: Fri Mar 31, 2023 9:56 am

Re: Error Message "Can´t reach activation servers"

Post by hongquanghlnguye » Fri Mar 31, 2023 9:59 am

[font]20230331 09:53:17.276 (UTC) CẢNH BÁO: Không tìm thấy tệp tùy chọn trình khởi chạy java.io.FileNotFoundException: C: \ Program Files \ Bookmap \ Config \ launcher-options.conf (Hệ thống không thể tìm thấy
tệp được chỉ định) tại java.base/java.io.FileInputStream.open0 (Phương pháp gốc) tại java.base/java.io.FileInputStream.open(FileInputStream.java:216) tại java.base/java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:157)tại java.base/java.util.Scanner.<init>(Scanner.java:639) tại velox.ib.R.<clinit>(SourceFile:35) tại velox.ib.Main.i(SourceFile:760) tại velox.ib.Main.a(SourceFile:279) tại velox.ib.Main.d(SourceFile:143) tại java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)20230331 09:53:18.237(UTC) THÔNG TIN: Kết quả đăng ký phông chữ: true,true 20230331 09:53:18.601 (UTC)

THÔNG TIN: nhật ký chẩn đoán kích thước lưu trữ =
6913
20230331 09:53:18.605 (UTC) THÔNG TIN: Khởi tạo dxFeed ipf 20230331 09:53:18.736 (UTC) THÔNG TIN: [com.dxfeed.ipf.live.InstrumentProfileConnection] - [IPC:C:\Program Files\Bookmap\Config\dxFeed.ipf
] Bắt đầu kết nối
cấu hình công cụ 20230331 09:53:18.748 (UTC) THÔNG TIN: Chạy kiểm tra OpenGL không chặn khi khởi động
20230331 09:53:18.759 (UTC) THÔNG TIN: Bắt đầu không chặn OpenGl check in new thread
20230331 09:53:18.790 (UTC) THÔNG TIN: [com.dxfeed.ipf.live.InstrumentProfileConnection] - Tải hồ sơ nhạc cụ
20230331 09:53:19.083 (UTC) THÔNG TIN: [marytts.main] - Mary khởi động...
20230331 09:53:19.087 (UTC) THÔNG TIN: [marytts.main] - Phiên bản đặc tả 5.2 20230331 09:53:19.087 (UTC) THÔNG TIN: [marytts.main] - Phiên bản triển khai không rõ
20230331 09:53:19.088 (UTC) THÔNG TIN: [marytts.main] - Chạy trên triển khai Java 17.0 bởi Eclipse Adoptium, trên nền tảng Windows Server 2012 R2 (amd64, 6.3)
20230331 09:53:20.077 (UTC)
THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.language.en.JTokeniser'20230331
09:53:20.131(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.language.en.Preprocess'20230331
09:53:20.258 (UTC) CẢNH BÁO: không thể tạo thư mục cho các tệp tạm thời: C:\Program Files\Bookmap\Config 20230331 09:53:23.846 (UTC) THÔNG TIN: tải IPF
20230331 09:53:23.940 (UTC) THÔNG TIN: Chạy bên trong quá trình
x64
20230331 09:53:23.981 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.JPhonemiser(en_US.)'
20230331 09:53:24.033 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. JPhonemiser] - Từ điển người dùng '.\user-dictionaries\userdict-en_US.txt' cho ngôn ngữ 'en_US' không tồn tại. Bỏ qua.
20230331 09:53:24.040 (UTC) THÔNG TIN: Khởi tạo giám sát phần cứng...
20230331 09:53:24.643 (UTC) THÔNG TIN: Sử dụng bộ nhớ quá trình: PrivateBytes=450170880
20230331 09:53:25.347(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.JPhonemiser(en_GB.)'
20230331 09:53:25.348 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. JPhonemiser] - Từ điển người dùng '.\user-dictionaries\userdict-en_GB.txt' cho ngôn ngữ 'en_GB' không tồn tại. Bỏ qua.
20230331 09:53:26.671 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.language.en.Prosody'20230331
09:53:26.677 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Now initiating mary module 'marytts.modules.SimplePhoneme2AP(en_US)'20230331
09:53:26.680 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.language.en.PronunciationModel'20230331
09:53:26.684 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.OpenNLPPosTagger(en,en.pos)'20230331
09:53:26.686(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.Synthesis'20230331
09:53:26.693(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.TextToMaryXML'20230331
09:53:26.694(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.SableParser'20230331
09:53:26.725(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.SSMLParser'20230331
09:53:26.728 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.APMLParser'20230331
09:53:26.730(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.EmotionmlParser'20230331
09:53:26.734(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.JTokeniser'20230331
09:53:26.735(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.DummyTokens2Words'20230331
09:53:26.736(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.ProsodyGeneric'20230331
09:53:26.737(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.PronunciationModel'20230331
09:53:26.737(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.TargetFeatureLister'20230331
09:53:26.739(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.HalfPhoneTargetFeatureLister'20230331
09:53:26.740(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.AcousticModeller'20230331
09:53:26.742 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.RealisedAcoustparamsExtractor'20230331
09:53:26.743(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.RealisedDurationsExtractor'20230331
09:53:26.745(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.HTSEngine'20230331
09:53:26.750(UTC) THÔNG TIN: [marytts. ModuleRegistry] - Hiện đang khởi tạo mô-đun mary 'marytts.modules.PraatTextGridGenerator'20230331
09:53:26.761(UTC) THÔNG TIN: [marytts. JTokeniser] - Module started (RAWMARYXML->TOKENS, locale en).
20230331 09:53:26.972 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. JTokeniser] - Bắt đầu tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:26.981 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. JTokeniser] - Hoàn thành tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:26.982 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. Preprocess] - Module started (TOKENS->WORDS, locale en).
20230331 09:53:26.982 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. Tiền xử lý] - Bắt đầu tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:26.982 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. Tiền xử lý] - Hoàn thành tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:26.983 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. JPhonemiser] - Mô-đun đã bắt đầu (PARTSOFSPEECH->PHONEMES, ngôn ngữ en_US).
20230331 09:53:26.983 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. JPhonemiser] - Bắt đầu tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:26.984 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. JPhonemiser] - Bật nguồn seKiểm tra LF hoàn thành.
20230331 09:53:26.985 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. JPhonemiser] - Mô-đun đã bắt đầu (PARTSOFSPEECH->PHONEMES, ngôn ngữ en_GB).
20230331 09:53:26.985 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. JPhonemiser] - Bắt đầu tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:26.986 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. JPhonemiser] - Hoàn thành tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:27.037 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. Prosody] - Mô-đun bắt đầu (PHONEMES->INTONATION, locale en).
20230331 09:53:27.038 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. Prosody] - Bắt đầu tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:27.038 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. Prosody] - Hoàn thành tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:27.040 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. SimplePhoneme2AP] - Mô-đun đã bắt đầu (SIMPLEPHONEMES->ACOUSTPARAMS, ngôn ngữ en_US).
20230331 09:53:27.043 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. SimplePhoneme2AP] - Bắt đầu tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:27.050 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. SimplePhoneme2AP] - Hoàn thành tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:27.051 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. PronunciationModel] - Module started (INTONATION->ALLOPHONES, locale en).
20230331 09:53:27.051 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. PronunciationModel] - Bắt đầu tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:27.051 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. PronunciationModel] - Hoàn thành tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:27.052 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. OpenNLPPosTagger] - Mô-đun đã bắt đầu (WORDS->PARTSOFSPEECH, locale en).
20230331 09:53:28.837 (UTC) THÔNG TIN: OpenGlAvailabilityChecker: phá hủy cưỡng bức do hết thời gian chờ
xử lý 20230331 09:53:29.485 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. OpenNLPPosTagger] - Bắt đầu tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:29.486 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. OpenNLPPosTagger] - Hoàn thành tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:29.491 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. UnitSelectionSynthesizer] - bắt đầu.
20230331 09:53:29.492 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. TargetFeatureLister] - Mô-đun đã bắt đầu (ACOUSTPARAMS->TARGETFEATURES, locale null).
20230331 09:53:29.493 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. HTSEngine] - Mô-đun đã bắt đầu (TARGETFEATURES->AUDIO, locale null).
20230331 09:53:29.764 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. HMMData] - Loading Tree Set in CARTs:20230331 09:53:30.164(UTC) THÔNG TIN:
[marytts. HMMData] - Đang tải bộ mô hình GV:20230331 09:53:31.048 (UTC) THÔNG TIN: OpenGlAvailabilityChecker: OpenGl checker process return value 1 Fail 20230331 09:53:31.049(UTC) THÔNG TIN: OpenGlAvailabilityChecker checker dòng đầu ra: Vô hiệu hóa d3d

20230331 09:53:31.125 (UTC) THÔNG TIN:
[MARYTTS. Giọng nói] - Đăng ký giọng nói 'cmu-bdl-hsmm': nam, địa phương en_US
20230331 09:53:31.126 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. Giọng nói] - Giọng nói mặc định mới cho ngôn ngữ en_US: cmu-bdl-hsmm (mong muốn 0)20230331 09:53:31.126 (UTC)
THÔNG TIN: [MARYTTS. HMMSynthesizer] - bắt đầu.
20230331 09:53:31.127 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. Tổng hợp] - Mô-đun bắt đầu (ACOUSTPARAMS->AUDIO, locale null).
20230331 09:53:31.128 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. HMMSynthesizer] - Bắt đầu tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:32.079 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. HTSEngine] - Sử dụng prosody từ acoustparams.
20230331 09:53:32.082 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. HTSEngine] - Số lượng mô hình trong câu numModel=7 Tổng số trạng thái numState=35
20230331 09:53:32.082(UTC) THÔNG TIN: [marytts. HTSEngine] - Tổng số khung hình = 147 Số khung lồng tiếng = 87
20230331 09:53:32.089 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. Thông sốThế hệ] - Tạo tham số cho MGC: 20230331 09:53:32.090 (UTC) THÔNG TIN:
[marytts. PStream] - Tối ưu hóa
phương sai toàn cầu 20230331 09:53:32.092 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (0) số lần lặp = 6
20230331 09:53:32.164 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (1) số lần lặp = 39
20230331 09:53:32.168 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (2) số lần lặp = 17
20230331 09:53:32.176 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (3) số lần lặp = 62
20230331 09:53:32.178 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (4) số lần lặp = 5
20230331 09:53:32.179 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (5) số lần lặp = 2
20230331 09:53:32.353 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (6) số lần lặp = 36
20230331 09:53:32.356 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (7) số lần lặp = 25
20230331 09:53:32.357 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (8) số lần lặp = 2
20230331 09:53:32.378 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Tối ưu hóa Gradient GV cho tính năng: (9) số lần lặp = 52
20230331 09:53:32.379 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (10) số lần lặp = 12
20230331 09:53:32.380 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (11) số lần lặp = 9
20230331 09:53:32.764 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (12) số lần lặp = 14
20230331 09:53:32.790 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (13) số lần lặp = 23
20230331 09:53:32.791 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (14) số lần lặp = 9
20230331 09:53:32.792 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (15) số lần lặp = 12
20230331 09:53:32.793 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (16) số lần lặp = 22
20230331 09:53:32.793 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (17) số lần lặp = 14
20230331 09:53:32.794 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (18) số lần lặp = 3
20230331 09:53:32.795 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (19) số lần lặp = 15
20230331 09:53:32.875 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (20) số lần lặp = 20
20230331 09:53:32.876 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (21) số lần lặp = 25
20230331 09:53:32.877 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (22) số lần lặp = 16
20230331 09:53:32.877 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (23) số lần lặp = 35
20230331 09:53:32.878 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (24) số lần lặp = 16
20230331 09:53:32.879 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. ParameterGeneration] - Sử dụng f0 từ maryXML acoustparams
20230331 09:53:32.881(UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Tối ưu hóa
phương sai toàn cầu 20230331 09:53:33.368 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (0) số lần lặp = 43
20230331 09:53:33.368 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Tối ưu hóa Gradient GV cho tính năng: (1) số lần lặp = 12
20230331 09:53:33.369 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (2) số lần lặp = 19
20230331 09:53:33.370 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (3) số lần lặp = 41
20230331 09:53:33.371 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. PStream] - Gradient GV tối ưu hóa cho tính năng: (4) số lần lặp = 12
20230331 09:53:33.964 (UTC) THÔNG TIN: [marytts. HMMSynthesizer] - Hoàn thành tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:33.966 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. TextToMaryXML] - Mô-đun đã bắt đầu (TEXT->RAWMARYXML, locale null).
20230331 09:53:33.966 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. TextToMaryXML] - Bắt đầu tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:33.968 (UTC) CẢNH BÁO: [MARYTTS. TextToMaryXML] - Locale là null, ghi đè bằng en
20230331 09:53:33.968 (UTC) CẢNH BÁO: [marytts. TextToMaryXML] - Locale là null, ghi đè với en
20230331 09:53:33.969(UTC) THÔNG TIN: [marytts. TextToMaryXML] - Tự kiểm tra bật nguồn hoàn tất.
20230331 09:53:34.391 (UTC) THÔNG TIN: phiên bản SymbolsMapper mới được tạo 20230331 09:53:34.551 (UTC) THÔNG TIN: CPU: Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2680 0 @ 2.70GHz
20230331 09:53:34.554 (UTC) THÔNG TIN: RAM (MiB): 4095
20230331 09:53:34.554 (UTC) THÔNG TIN: Giám sát phần cứng khởi tạo
...
20230331 09:53:34.683 (UTC) THÔNG TIN: Khởi tạo thư viện dữ liệu với thư việnThư mục C:\Program Files\Bookmap\Thư viện
dữ liệu 20230331 09:53:34.739 (UTC) THÔNG TIN: Layer1DefaultAlertIcons khởi tạo 20230331 09:53:34.759 (UTC) THÔNG TIN: Đã tải 0 mô-đun trực tiếp bên ngoài 20230331 09:53:34.771 (UTC) THÔNG TIN: phiên bản SymbolsMapper mới được tạo


20230331 09:53:36.580 (UTC) Thông tin: Sử dụng CPU: 1.00,1.00
20230331 09:53:36.690 (UTC) THÔNG TIN: Tần số CPU (thường không chính xác, max = 2700MHz): 2700.2700
20230331 09:53:39.195 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. SableParser] - Mô-đun đã bắt đầu (SABLE->RAWMARYXML, locale null).
20230331 09:53:39.226 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. SableParser] - Bắt đầu tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:39.228 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. SableParser] - Hoàn thành tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:39.291 (UTC) THÔNG TIN: [com.dxfeed.ipf.live.InstrumentProfileConnection] - Đã tải xuống 441215 hồ sơ nhạc cụ (sửa đổi lần cuối vào 20230331-165116)20230331 09:53:39.785 (UTC)
THÔNG TIN: [marytts. SSMLParser] - Mô-đun đã bắt đầu (SSML->RAWMARYXML, locale null).
20230331 09:53:39.785 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. SSMLParser] - Bắt đầu tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:39.786 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. SSMLParser] - Hoàn thành tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:41.362 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. APMLParser] - Mô-đun đã bắt đầu (APML->RAWMARYXML, locale null).
20230331 09:53:41.364 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. APMLParser] - Bắt đầu tự kiểm tra bật nguồn.
20230331 09:53:41.364 (UTC) THÔNG TIN: [MARYTTS. APMLParser] - Hoàn thành tự kiểm tra bật nguồn. [/font]

 

Svyatoslav
Site Admin
Posts: 279
Joined: Mon Jun 11, 2018 11:44 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 31 times

Re: Error Message "Can´t reach activation servers"

Post by Svyatoslav » Fri Mar 31, 2023 10:02 am

Hi. Please attach the log file as a file, not a copy from the log output window (it's only part of the log). Also please don't put the log into an automatic translator, it makes it nearly impossible for us to analyze (bookmap only produces records in English and the above is in Vietnamese, I believe).

Post Reply